Sākumlapa / Līgumu noteikumi / Vizia

Vizia

Līguma noteikumi

Definīcijas

1. Aizdevēja konts: jebkurš Līgumā un/vai Portālā norādītais Aizdevēja norēķinu konts.

2. Aizdevuma summa: I daļā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Klienta saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.

3. Aizdevuma summas izsniegšanas diena: 7. (septītā) diena pēc Aizdevēja lēmuma par Aizdevuma summas piešķiršanu pieņemšanas vai diena, kad Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Aizdevuma summas piešķiršanu, ja Aizdevuma summa tiek piešķirta konkrētu preču vai pakalpojumu iegādei.

4. Aizdevuma summas pēdējā maksājuma datums: Grafikā norādītais pēdējais Maksājuma datums, līdz kuram Klientam jāveic Aizdevuma summas pilnīga atmaksa.

5. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda.

6. GPL: I daļā norādītā Aizdevuma summas procentu likme, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks. 

7. Grafiks: I daļā norādītās Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi.

8. Klienta e-pasts: Līgumā norādītā Klienta elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Klients.

9. Klienta konts: jebkurš Līgumā, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais norēķinu konts, vai Klienta norēķinu konts, no kura Klients jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.

10. Komisijas: Portālā vai Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā komisijas par Aizdevēja papildu pakalpojumiem,kas ir brīvprātīgi un nav obligāti.

11. Kopējā summa, kas jāmaksā Klientam: I daļā norādītā summa, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

12. Kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Kredītlīnijas summas limits, kura ietvaros Klients var lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.

13. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas un II daļas, Portāla noteikumiem (ja nepieciešams) un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem. Līguma I daļas noteikumi atšķirību gadījumā ir noteicošie par Līguma II daļas noteikumiem.

14. Līgumsods: I daļā norādītais līgumsods par Procentu samaksas kavēšanu.

15. Maksājuma datums: Grafikā norādītais ikmēneša Līguma maksājumu samaksas datums.

16. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas, Procentu maksājumu un citu maksājumu (ja tādi ir) kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

17. MK noteikumi: 25.10.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

18. Nokavējuma procenti: I daļā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas atmaksas kavēšanu.

19. Partnera vietne: Aizdevēja sadarbības partnera uzturēta interneta vietne vai mobilā aplikācija, ar kuras starpniecību iespējams pieteikties un saņemt Aizdevuma summu.

20. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.vizia.lv), kurā caur Profilu identificē Klientu un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.

21. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits.

22. Privātuma politika: Aizdevēja izstrādātā privātuma politika, kas ievietota Portālā.

23. Procenti: atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu.

24. Procentu likme mēnesī: I daļā noteiktā procentu likme.

25. Profils: Klienta personīgā vietne Portālā, kas ir pieejama pēc Klienta personas koda un paroles ievadīšanas, ja Klients ir piekritis Portāla noteikumiem.

26. Puse/s: Klients un/vai Aizdevējs.

27. Telefona numurs: jebkurš Līgumā un/vai Profilā norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Klients.

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

28. Aizdevējs piešķir Klientam Kredītlīnijas limitu, atļaujot tā ietvaros Klientam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu. 

29. Klients pieprasa izsniegt Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros uz vēlamo atmaksas termiņu caur Profilu Portālā, telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai Partnera vietnē. 

30. Aizdevējs pēc katra Klienta pieprasījuma saņemšanas apstiprina vai atsaka Aizdevuma summas izsniegšanu, par to informējot Klientu, sagatavo Līguma grozījumus un Aizdevuma summas izsniegšanas dienā piedāvā tos noslēgt Klientam.

31. Klients Aizdevuma summas izsniegšanas dienā apstiprina Aizdevēja piedāvātos Līguma grozījumus caur Profilu Portālā, telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai Partnera vietnē.

32. Pēc Līguma grozījumu noslēgšanas Aizdevējs izsniedz Klientam Aizdevuma summu ar pārskaitījumu uz Klienta kontu, ja Līguma I daļā nav noteikts citādi.

33. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Klientam arpārskaitījumu kļūdaini norādīta Klienta konta dēļ, tadLīguma grozījumi zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Klientu.

34. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības atteikties noslēgtLīgumu, grozīt to vai atteikties izsniegt Aizdevuma summu līdz Aizdevuma summas izsniegšanai dienai, ja:

1. pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Klienta maksātspēja;

2. Klients kavē Grafikā noteiktos termiņus;

3. Klients kavē pastāvošas saistībaspret trešo personu, par ko ir pieejama informācija kredītvēstures datubāzēs; vai

4. darījuma attiecības starp Pusēm nevar nodibināt vai tās ir jāizbeidz atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Citi Līguma maksājumi

35. Klients maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summas faktisko izmantošanas laiku. Aizdevējs var vienpusēji samazināt Procentus, lai Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.

36. Klients Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Nokavējuma procentus un Līgumsodu, bet Komisijas maksā Līgumā noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Klients brīvprātīgi izmanto Aizdevēja sniegto papildus pakalpojumu. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā, vai var piešķirt atlaidi, vai vienpersoniski atcelt Komisijas.

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

37. Klients vai ar Klientu saistīta fiziska persona atmaksā Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu no Klienta vai ar Klientusaistītas fiziskas personas konta uz Aizdevēja kontu. 

38. Ja Klients kavē Grafikā noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma.

39. Ja Klients kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Procentu maksājuma samaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Līgumsodu, kas tiek aprēķināts no kavētā Procentu maksājuma.

40. Klients var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumu pirms Grafikā norādītāMaksājuma datuma, 5 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju rakstveidā vai nosūtot e-pastu uz info@vizia.lv. Ja Klients, neinformējot Aizdevēju, veic tam maksājumu, kas atbilst visu Līguma maksājumu pirmstermiņa samaksai, tad tiek uzskatīts, ka Klientsir izmantojis tiesības veikt visu Līguma maksājumu samaksu pirms termiņa. 

41. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Klients samaksā Aizdevējam nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdzvisu Līguma maksājumu samaksai.

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

42. Klients informē Aizdevēju par Līgumā norādītās kontaktinformācijas (tajā skaitā e-pasta adreses, Telefona numura, norēķinu kontu) vai personu apliecinoša dokumenta maiņu vai par politiski nozīmīga personas, viņas ģimenes locekļa vai ar viņu cieši saistītas personas statusa iegūšanu vai zaudēšanu 5 darba dienu laikā zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.

43. Aizdevējs var pieprasīt Klienta informācijas maiņas apstiprināšanu telefoniski, izmantojot Telefona numuru vai caur Profilu Portālā un/vai citā veidā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu.

44. Ja Klienta identifikācija un saziņa ar Aizdevēju (tajā skaitā, lai pieprasītu Aizdevuma summas izsniegšanu vai lai apstiprinātu grozījumus Līguma I & II daļā) ir notikusi telefoniski, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informācija par Līgumu, tad tiek uzskatīts, ka telefona saruna ir notikusi starp Pusēm, un tā ir saistoša Pusēm.

45. Aizdevējs telefona sarunas ieraksta ar mērķi pierādīt Klienta identifikācijas veikšanu un ar mērķi fiksēt Pušu saziņu

46. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Klienta identifikāciju un/vai Pušu saziņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, ja pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Klienta identifikācija vai Pušu saziņa. Klientam nebūs nekādu pretenziju pret to.

47. Klients var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, rakstveidā paziņojot Aizdevējam. Ja Klients paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Klients zaudē atteikuma tiesības. 

48. Klients samaksā Līguma maksājumus Aizdevējam par laika periodu līdz Aizdevuma pilnīgas atmaksas dienai 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam.

49. Klients caur profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numura, var saņemt bezmaksas informāciju par Klienta saistībām. Ja Klients kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs var izsūtīt Klientam atgādinājumus par parādu. Parāda gadījumā Aizdevējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus.

50. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@vizia.lv un norekini@vizia.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Klienta e-pastu.

51. Līguma noteikumiem neatbilstošs Klienta maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Ja neatbilstoši Līguma noteikumiem Līguma maksājums tiek pārskaitīts no juridiskas personas norēķinu konta, tad Aizdevējam ir tiesības to uzskatīt par nesaņemtu, atgriežot to atpakaļ trešajai personai un informējot par to Klientu. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Klienta maksājumu (tajā skaitā pārmaksu) 3 dienu laikā pēc Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Ja pēc Aizdevuma summas atmaksas izveidojas pārmaksa, tad Aizdevējs var piemērot Komisiju par tās administrēšanu. Ja Maksājuma datumā ir izveidojusies pārmaksa, tad tā tiek novirzīta Līguma maksājumu samaksai.

52. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam pēc Klienta lūguma, Aizdevējam izvērtējot Klienta maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Klienta maksātspēja.

53. Klients ir informēts, ka Aizdevējs piedāvā Klientam papildu pakalpojumus, kas ir brīvprātīgi un nav obligāti, lai noslēgtu Līgumu, saņemtu Aizdevumu summu vai lai saņemtu to ar Aizdevēja piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

54. Klients ir informēts, ka ir vienpusējas tiesības jebkurā brīdi bez maksas pārtraukt Aizdevēja piedāvāto papildus pakalpojumu izmantošanu, saglabājot iespēju saņemt Aizdevuma summu atbilstoši Līgumam uz esošajiem noteikumiem, turpmāk nemaksājot Komisijas par papildus pakalpojumiem un nekādā citā veidā neietekmējot (nemainot) Līguma noteikumus, nosacījumus un izmaksas.

55. Gadījumos, kad starp Pusēm ir spēkā esošās darījumu attiecības Klienta identifikācija tiek veikt uz spēkā esošā līguma pamata. Klients piekrīt, ka Telefona numurs un Profils var tikt izmantots kā Klienta identifikācijas līdzeklis Līguma ietvaros.

56. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589.panta kārtībā un pieprasīt Klientam Līguma maksājumu izpildi pirms termiņa, ja

1. Klients sniedzis nepatiesus datus vai informāciju, vai viltotus dokumentus,

2. Klients kavē Grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 7 dienām,

3. ir mainījušies būtiski apstākļi, kas bija par pamatu Līguma noslēgšanai.

57. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem) un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Klientu.

58. Klients ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Aizdevēja kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu.

59. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Klienta ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu,uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu.

60. Klients turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Klientam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību.

61. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Privātuma politika, viņš atzīst to par sev saistošu, kā arī viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Klienta personas datu apstrādi, kas nepieciešama Līguma izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Klienta spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

62. Ja Klients nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad personas datu apstrāde nepieciešama Līguma izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs izpildīt Līgumu. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams.

63. Aizdevējs var pieprasīt informāciju par Klientu no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Klientu trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

64. Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

65. Klients var izbeigt Līgumu, 1 mēnesi iepriekš informējot Aizdevēju rakstveidā vai nosūtot e-pastu uz info@vizia.lv, ja ir samaksāti visi Līguma maksājumi.

66. Ja Puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas var tikt izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).