Początek / Użytkowanie

Użytkowanie

Warunki korzystania, znane również jako regulamin lub zasady użytkowania, są istotnym dokumentem określającym zasady korzystania z danej usługi lub serwisu. Stanowią one umowę pomiędzy dostawcą usługi a użytkownikiem, określając prawa i obowiązki obu stron.

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.creditsms.com (dalej zwanej „Serwisem”) jest „Creditsms.com” (dalej zwany „Właścicielem”). Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub innych zmian informacji i warunków Serwisu, zarówno pod względem wizualnym, jak i treściowym. Właściciel ma również prawo do ograniczenia swobodnego dostępu do Serwisu w dowolnym momencie.

Celem warunków korzystania jest zapewnienie jasnych wytycznych dotyczących użytkowania serwisu, ochrona praw autorskich, ochrona prywatności użytkowników oraz określenie zakresu odpowiedzialności dostawcy usługi.

Warunki korzystania mogą zawierać klauzule dotyczące zakazu naruszania praw autorskich, niedozwolonego wykorzystywania materiałów, zobowiązania do przestrzegania zasad etyki online, zakazu przekazywania treści obraźliwych, nielegalnych lub szkodliwych, a także informacje dotyczące ochrony prywatności użytkowników.

Przestrzeganie warunków korzystania jest istotne, ponieważ ich naruszenie może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym możliwości wstrzymania lub ograniczenia dostępu do usługi, a nawet podjęcia działań prawnych przez dostawcę usługi.

Aby uniknąć problemów i nieprzyjemnych sytuacji, zaleca się uważne zapoznanie się z warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z danej usługi lub serwisu. Jeżeli jakiekolwiek zapisy są dla nas niezrozumiałe lub budzą wątpliwości, warto skonsultować się z dostawcą usługi lub prawnikiem w celu uzyskania wyjaśnień.

Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje pliki cookie, politykę prywatności i warunki użytkowania. Przyjmuje się, że użytkownik zapoznał się z tymi warunkami i je akceptuje.

Zalecamy zaprzestanie korzystania z witryny, jeśli masz zastrzeżenia do warunków i nie akceptujesz ich treści ani odniesień do praw autorskich. Spory wynikające z korzystania z witryny będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa Republiki Łotewskiej.

Treść witryny ma charakter informacyjny. Informacje dostępne na stronie nie stanowią konkretnych ofert, produktów ani usług.

Na stronie są gromadzone informacje dotyczące oferowanych i świadczonych usług przez inne firmy. Konkretne, szczegółowe odpowiedzi na pytania użytkownika (takie jak informacje o opóźnionych płatnościach, nieudanych płatnościach, kodeks postępowania i polityki odpowiedzialnego udzielania kredytów, ujawnianie opłat, w tym oprocentowanie roczne, polityka odnowienia, dane kontaktowe itp.), które pojawiły się podczas korzystania z witryny, są dostępne na stronie konkretnego dostawcy usług.

 

Informacje zawarte na stronie i funkcje nie są gwarantowane, a właściciel nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy użytkownika ani nie odpowiada za przydatność informacji na stronie dla każdego użytkownika.

Informacje przedstawione są w celach informacyjnych, a właściciel nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez użytkowników decyzje ani podejmowane działania w oparciu o informacje zamieszczone na stronie.

Informacje zamieszczone na stronie nie są osobno weryfikowane; są umieszczane na podstawie wiarygodnych źródeł informacji.

Podane na stronie koszty są informacyjne, chyba że na stronie podano inne informacje. Zalecamy sprawdzenie kosztów przed dokonaniem konkretnego transakcji na stronie konkretnego dostawcy usług.

Właściciel ma prawo umieszczać na stronie linki do stron internetowych należących do innych osób fizycznych i/jurystycznych lub znajdujących się pod ich nadzorem, opierając się na zawartości tej strony. Strona może zawierać linki zewnętrzne, takie jak dostęp do stron trzecich, a także oferować lub informować o produktach i usługach stron trzecich. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności ani nie dokonuje żadnych sprawdzeń dotyczących zawartości stron trzecich, takich jak zawartość oferowanych przez te strony produktów i usług. Strona nie odpowiada za bezpieczeństwo innych stron internetowych. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo na tych stronach może różnić się od bezpieczeństwa naszej witryny.

Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty (bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe) ani szkody (bezpośrednie, pośrednie), które mogą wynikać z korzystania z witryny, a także nie ponosi odpowiedzialności za dostępność witryny w sieci.

Informacje wprowadzane do formularzy na stronie nie są ujawniane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Informacje dostępne na stronie mogą być przeglądane i drukowane wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

Logotypy, znaki towarowe i inne prace autorów zamieszczone na stronie są materiałami objętymi prawami autorskimi, chronionymi przez obowiązujące przepisy prawa Republiki Łotewskiej. Te materiały są własnością właściciela lub innych osób fizycznych/jurystycznych.

Nikt poza „Creditsms” nie ma prawa zmieniać ani modyfikować informacji zawartych na tej stronie. Jakiekolwiek publikowanie materiałów znajdujących się na stronie lub inne ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody „Creditsms” jest zabronione. Wykroczenie przeciwko tym zasadom jest naruszeniem praw autorskich i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, zależnie od charakteru lub konsekwencji naruszenia.

Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu, stabilności i szybkości działania systemu witryny.